תנאי השימוש באתר

תקנון אתר:

 

1.האתר הינו וירטואלי שמופעלת על ידי מלוסי – שותפות רשומה 540236270  - בן-גוריון 20 הרצליה - בבעלות של פרדי פריהאוף ,וסיני בן-סלע.

 

2.השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.

 

3.אתר מלוסי עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים.הנהלת החנות אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.

 

4.כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מלוסי ,מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב, כל המחירים  וההנחות והמבצעים באתר תקפים אך  ורק בהזמנה מהאתר בלבד, אין כפל מבצעים.

 

5.כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת המוצרים באמצעות האתר מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

 

6.מלוסי לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים,אם יגרם להם,עקב שימוש באתר,למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

 

7. לבירורים ניתן לפנות למלוסי בטלפון 1-700-55-22-00.

 

8.רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

 

9.פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד,שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.

 

10.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מלוסי הוא קבלת אישור של חברת האשראי (אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה) לביצוע עסקת הרכישה,לא התקבל אישור חברת האשראי במועד,לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

11.לצורך השלמת פעולת הרכישה ,יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.

 

12.מלוסי תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

 

13.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מלוסי רשאית למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

13.א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

13.ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במלוסי או בצד שלישי כלשהו,לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.

13.ג. אם עשית שימוש בשרותיי מלוסי לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.ד. אם נמנעת בעבר,שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת במלוסי.

13.ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

14. מלוסי מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי,למלוסי שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

15.א.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק.

לפיכך אם לא תוכל מלוסי לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד מלוסי בעניין זה.

ב. מוצר שיוזמן מחו''ל במיוחד עבור הלקוח(מוצר שאינו במלאי) ,לא ניתן יהייה להחזירו לאחר התשלום,ואו לקבל עליו זיכוי.

 

16.כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:

16.א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

16.ב. מחיר ההובלה או המשלוח.

מלוסי תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

16.ג. דרך ומועד אספקת המוצר-מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

16.ד. מפרט כללי של המוצר.

 

17.בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו,לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ,אלא כי יוצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע''י מבצע הפעולה.

 

18.פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מלוסי ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר,למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה.

 

19.א.חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו,ובכפוף לאישור חברת האשראי.

     ב.תגבה עמלת כ''א בסך 3%, ובתשלום PAYPAL תגבה עמלה בסך 2.5%.

 

20.על כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר חלים כללי האחריות של שלושה חודשים ו/או 6000 ק'מ לפי דרישות משרד התחבורה.

21.האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים מותנת בהרכבה של המוצרים במוסך מורשה של משרד התחבורה בלבד.

 

22. מלוסי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה,להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנות שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

 

23.תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

 

24.במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור למוצר,במחירו,בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מין הרוכש,תהיה מלוסי רשאית לבטל את הסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

25.בכל מחלוקת שעניינה עסקת רכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

26.כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה.

הודעה כאמור שנשלחה בדואר,תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 10 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

Be the First
Facebook - Malossi Fan Page Youtube Malossi Channel
משלוח חינם לקניה של 500 שח
most wonted הפופולרים ביותר
7615375B
7613468B
2712430.C0
6312594
6314454.I0